19/05/2017

Pod koniec 2017 roku, ukończę 65 lat i mogę według nowej ustawy, która ma obowiązywać od października przejść na emeryturę już po ukończeniu 65 lat. Jak się już dowiedziałem, świadczenie będzie niewysokie. Stąd pytanie: czy będę mógł pracować i dorabiać do emerytury. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące wysokości kwoty jaką mogę dorobić i czy poniosę konsekwencje i jakie, jeśli ją przekroczę?

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytalnych i rentowych unormowane zostało w art. 103a-106 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uregulowanie to dotyczy zarówno aktualnego brzmienia ustawy, jak i tego, które będzie obowiązywać od października 2017 r.

W nowym brzmieniu ustawy, które obowiązywać będzie od 01 października 2017 r. można zauważyć tylko literalną zmianę dla emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny. Zgodnie z art. 103 ust. 1 zawieszeniu lub zmniejszeniu emerytury „nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), z zastrzeżeniem art. 103a.” . Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której emeryt nie rozwiąże stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego pracował bezpośrednio przed osiągnięciem wieku emerytalnego i prawa do emerytury.

Oczekujący na wejście w życie projekt ustawy nie wprowadza żadnych nowych rozwiązań, gdyż osoby, które pobierają emeryturę ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego zarówno w chwili obecnej, jak i po wejściu w życie zmiany ustawy, mogą bez żadnych ograniczeń i konsekwencji dorabiać do uzyskiwanego świadczenia emerytalnego. Sam wyjątek wskazany w art. 103a również nie powinien niepokoić osoby chcące przejść na emeryturę, gdyż po ustaniu zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy, po przejściu na emeryturę, ponownie mogą nawiązać z nim stosunek pracy. Oczywiście taka osoba może także znaleźć zatrudnienie u innego przedsiębiorcy.

Należy zwrócić uwagę, ze zgodnie z brzmieniem obowiązującej wersji ustawy o emeryturach i rentach z FUS emeryci, którzy osiągają przychody z tytułu aktywności zawodowej podjętej po osiągnięciu powszechnego indywidualnego wieku emerytalnego, tak samo jak w ustawie w brzmieniu od października 2017 nie dotyczą ograniczenia w zakresie możliwości zarobkowania. W myśl bowiem art. 103 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w brzmieniu aktualnym „Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem art. 103a”. Zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty emerytury dotyczą przypadków osób, które uzyskały prawo do wypłaty świadczenia, na podstawie innych okoliczności aniżeli osiągnięcie wieku emerytalnego (wcześniejsza emerytura).

Limity dorabiania dla emerytów ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ustalanego przez Prezesa GUS. Zmniejszenie emerytury następuje w przypadku przekroczenia o co najmniej 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, natomiast ZUS zawiesza prawo do świadczenia, gdy świadczeniobiorca uzyskał 130% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.

Na wcześniejszej emeryturze od początku marca br. osoba przebywająca na emeryturze może dorobić tylko do 2953,30 zł brutto (to stanowi 70 proc. przeciętnej pensji podanej przez GUS za IV kwartał 2016 r.). Jeżeli zarobi więcej, emerytura jest zmniejszana. Maksymalnie ZUS może zmniejszyć świadczenie tylko o 565,53 zł brutto.

Gdy osoba przebywająca na emeryturze zarobiłaby od marca 5484,60 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS wypłatę emerytury zawiesi (świadczenie odzyska ponownie, gdy zarobki spadną). Podobne limity obowiązują w przypadku rent inwalidzkich i rent rodzinnych.