09/06/2017

Czy jednostki samorządowe utrzymywane w całości ze środków publicznych mają obowiązek umieszczać wszystkie zawiadomienie o przetargach na wykonanie jakichś usług np. w swoim BIP-ie czy też w określonych mediach np. w lokalnych tygodnikach, na portalach i na swojej tablicy ogłoszeń. Czy jest możliwe, aby taki obowiązek istniał jedynie w przypadku przekroczenia jakiejś określonej kwoty?

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego należą do grupy podmiotów, które są zobowiązane do dokonywania różnego rodzaju zakupów, zamawiania usług czy też realizowania inwestycji budowlanych w drodze zamówień publicznych. W celu jak najlepszego rozdysponowania publicznych pieniędzy, takie zamówienia (w zależności od ich wartości) dokonuje się poprzez zawieranie umów z wykonawcami/dostawcami po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przepisy regulujące kwestie procedury przetargowej zawarte zostały w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp- ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nie oznacza to jednak, że zamawiający może swobodnie i bez żadnego udokumentowania dokonać wyboru wykonawcy.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza 14 000 euro do tzw. progów unijnych , zamawiający zobligowany jest umieścić ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, który prowadzony jest przez Urząd Zamówień Publicznych.

W sytuacji, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, na zamawiającym spoczywa obowiązek zamieszczenia stosownego ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wskazane powyżej wartości kwotowe (tzw. progi unijne), od których uzależniony jest obowiązek publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Należy zauważyć, że publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro, ma charakter fakultatywny, decyzja w zakresie publikacji takiego ogłoszenia zależna jest wyłącznie od uznania zamawiającego (art. 11 ust. 5 upzp).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w art. 7 ust. l pkt l wskazuje, iż udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8. Art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej enumeratywnie wskazuje jakie informacje obligatoryjnie należy umieszczać w BIP (m.in. dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej; informacji o podmiotach wykonujących zadania publiczne; zasadach funkcjonowania tych podmiotów itp.)

Wśród informacji, które obligatoryjnie udostępnia się w BIP, brak jest informacji dotyczących zarówno umów o zamówienie publiczne, ogłoszeniach o przetargach, jak i informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Wskazany przepis jednocześnie wskazuje, że możliwe jest publikowanie w BIP informacji innych, fakultatywnych. Wobec powyższego umieszczenie w BIP treści umowy o zamówienie publiczne czy ogłoszenia o przetargu uzależnione jest tylko i wyłącznie od woli zamawiającego.