03/11/2017

Zasiłek pielęgnacyjny, słyszałam że przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat. Kryteria wiekowe od niedawna już spełniam, ale czy przyznanie tego zasiłku zależne jest od wysokości pobieranej emerytury, stanu zdrowia. W jakiej wysokości przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny i jak to załatwić. Proszę o podanie wskazówek „krok po kroku.

Regulacje prawne dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego zawarte zostały w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Artykuł 16 wskazanej ustawy jednoznacznie wskazuje celowość wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie to przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Jak Pani trafnie wskazała, osobą, które ukończyły 75 rok życia przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Uprawnionymi do skorzystania z tego wsparcia są również niepełnosprawne dzieci, osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia (jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), a także osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego, zgodnie z ustawą, nie przysługuje w sytuacji, w której „członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej” (art. 16 ust.5a) oraz osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego (art. 16 ust. 6), a także osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 16 ust. 5).

Oprócz instytucji zasiłku pielęgnacyjnego, istnieje także dodatek pielęgnacyjny uregulowany przez ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 w/w „Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia, z zastrzeżeniem ust. 4.” Ustęp 4 natomiast wskazuje, iż świadczenie nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona do emerytury lub renty przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS, natomiast zasiłek pielęgnacyjny wypłaca Wójt Burmistrz lub Prezydent. Oba świadczenia przyznawane są, jak już wspomniałam, na podstawie różnych ustaw. Zasiłek wypłacany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast dodatek na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Osobie, którea ukończyła 75 r.ż. dodatek pielęgnacyjny winien wypłacić z urzędu Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast w celu uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy pobrać i wypełnić wniosek dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przedłożyć wymagane we wniosku dokumenty, m.in. kserokopię dowodu osobistego lub aktu urodzenia dziecka (w przypadku gdy osobą niepełnosprawną jest dziecko), orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka w wieku do 16 roku życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osoby otrzymującej rentę lub emeryturę należy posiadać ostatnią decyzję o waloryzacji renty lub emerytury.

W chwili obecnej zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153,00 zł miesięcznie, natomiast dodatek pielęgnacyjny od 01 marca 2017 r. wynosi 208,59 zł.