15/12/2017

Nasz syn od kilku lat przebywa i pracuje w Anglii. Aby uprościć nam jako rodzicom załatwianie wspólnych spraw w różnych urzędach, syn pozostawił nam upoważnienie potwierdzone przez notariusza. Niedawno przyszedł na nazwisko syna list polecony z sądu, zawierający – jak przypuszczamy – najprawdopodobniej decyzję dotyczącą zmiany wpisu do ksiąg wieczystych. Na poczcie jednak, pomimo przedstawionego upoważnienia od notariusza – nie chcą go nam wydać. Nie wiemy co jest powodem, stąd nasze pytanie: Czy upoważnienie notarialne, które wcześniej sprawdzało się w innych urzędowych sprawach, które załatwialiśmy w imieniu syna - nie obejmuje wyłącznie przesyłek sądowych?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami przesyłki polecone, których nadawcą jest sąd bądź komornik sądowy, mogą zostać odebrane w placówce pocztowej jedynie przez osobę, która posiada tzw. pełnomocnictwo pocztowe. Złożenie takiego pełnomocnictwa w placówce pocztowej pozwala na odbieranie przez osobę trzecią w miejscu zamieszkania, pracy oraz na poczcie.

Artykuł. 139§11k.p.c. stanowi, że: „Pismo złożone w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych, w rozumieniu tej ustawy.”

Wobec powyższego, pracownik Poczty Polskiej miał prawo odmówić Państwu wydania jakiejkolwiek korespondencji kierowanej do syna z sądu czy przez organ egzekucyjny. Posiadane przez Państwo pełnomocnictwo notarialne (o ile w swojej treści upoważnia Państwo do obioru korespondencji) uprawniać będzie tylko do odbioru listów od wszystkich pozostałych adresatów.

Odbiór korespondencji sądowej byłby możliwy w przypadku gdyby podczas próby doręczenia listu listonosz zastał Państwo w mieszkaniu syna. Wówczas zgodnie z brzmieniem art. 138 k.p.c. możliwe jest zastosowanie tzw. doręczenia zastępczego, które polega na tym, że osoba doręczająca korespondencję może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Wyjątkiem od tej zasady jest jednak art. § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, który stanowi, że „Doręczenie adresatowi za pośrednictwem dorosłego domownika, administracji domu, dozorcy domu lub sołtysa, o którym mowa w art. 138 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, nie może być stosowane, jeżeli sąd wysyłający umieścił na stronie adresowej przesyłki napis wyłączający taki sposób doręczenia w ogóle lub w stosunku do oznaczonych osób”.

W celu złożenia pełnomocnictwa pocztowego należy wypełnić formularz pełnomocnictwa pocztowego, który jest dostępny w placówce pocztowej bądź możliwy do pobrania na stronie internetowej Poczty Polskiej oraz uiścić stosowną opłatę. Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej za złożenie pełnomocnictwa pocztowego stałego należy zapłacić 26 złotych.