22/12/2017

Mój ojciec w 1981 roku opuścił nielegalnie Polskę, wyemigrował do Austrii. Nie utrzymywał z nami kontaktu, nie płacił alimentów, choć miał zasądzone przez sąd, był pozbawiony praw rodzicielskich. Niedawno dowiedzieliśmy się, że 2 lata temu zmarł w Austrii, pozostawił tam dwójkę dzieci. Chciałabym dowiedzieć się, co mogłabym ja i moje rodzeństwo zrobić, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym płaceniem długów ojca. Nie wiemy jak żył, czy dorobił się czegoś, czy miał długi. W Polsce żył nieciekawie. Nie chcemy po nim żadnego spadku, ale nie chcemy też abyśmy my lub nasze dzieci odziedziczyły długi ojca. Co robić w takiej sytuacji?

Prawo spadkowe przewiduje możliwość odrzucenia spadku. Dokonanie tej czynności powoduje zwolnienie się z odpowiedzialności za długi spadkowe. Odrzucenie spadku wywołuje bowiem taki skutek jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku.

Aby odrzucić spadek należy złożyć stosowne oświadczenie o odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o możliwości bycia spadkobiercą.

Zgodnie z art. 640§1 KPC oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem albo w Sądzie Rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

Oświadczenie co do spadku może złożyć osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli do dziedziczenia powołane zostały osoby małoletnie, osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo to wówczas takie oświadczenie składa się przez swojego przedstawiciela ustawowego, za zgodą sądu.

Możliwe jest także przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że spadkobierca nabywa spadek wraz z długami, ale ponosi odpowiedzialność tylko do wartości otrzymanych w spadku aktywów stwierdzonych w tzw. spisie inwentarza albo wykazie inwentarza.