25/12/2015

Gdzie należy zwrócić się o egzekwowanie sądownie przyznanych alimentów, jeżeli zobowiązany do ich płacenia ojciec zaprzestał łożenia na córkę. Rodzic pracuje i mieszka w Niemczech, nie utrzymuje z dzieckiem żadnych kontaktów, zmienił nr telefonu, a nie znane są jego dane adresowe? Zgodnie z wyrokiem za opóźnienie w zapłacie należą się córce odsetki, kto powinien je naliczyć i w jaki sposób?

W sytuacji, w której osoba zobowiązana do płacenia alimentów znajduje się poza granicą Polski możliwe jest egzekwowanie należności, jeżeli strona polska jest sygnatariuszem umowy z danym państwem bądź oba kraje podpisały międzynarodową konwencję.

Wobec ojca, który pracuje i mieszka w Niemczech jest możliwe egzekwowanie należności pieniężnych na podstawie dwóch aktów: 1.tzw. Konwencji nowojorskiej z 20.06.1956 r., która obowiązuje w Polsce od 12.11.1960r. albo 2.rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009, które weszło w życie 18.11.2011r. (dot. wyroków wydanych po 01.03.2002r.)

Bez względu na jaką podstawę prawną się powołuje, wnioski alimentacyjne do Niemiec należy kierować do Federalnego Urzędu Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz) z siedzibą w Bonn, za pośrednictwem Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania osoby dochodzącej alimentów. Niezbędne w tym celu dokumenty to: 1.wniosek osoby uprawnionej (rodzaj formularza w zależności od tego, na którą podstawę prawną się powołuje); 2.odpis prawomocnego orzeczenia; 3.zaświadczenie z sądu, który wydał wyrok, w jaki sposób pozwany otrzymał wezwanie na rozprawę i odpis pozwu, jak również pouczenie o przysługujących mu prawach i środkach zaskarżenia orzeczenia oraz terminu na jego wniesienie; 4.szczegółowe wyliczenie zaległości alimentacyjnych; 5.numer konta bankowego wnioskodawcy; 6.odpis aktu urodzeni dziecka; 7.zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez uprawnionego powyżej 16 r.ż.; 8.dokument stwierdzający, że wnioskodawcy przyznano pomoc prawną lub zwolniono z kosztów postępowania (na podstawie czego może on liczyć na takie samo traktowanie w państwie, w którym dochodzi alimentów); 9.pełnomocnictwo dla zagranicznego organu w celu reprezentacji wnioskodawcy.

Organ przesyłający dokumenty (Sąd Okręgowy) przed wysłaniem, z urzędu, sprawdza czy spełnione zostały wszystkie wymogi. Uprawniona osoba składa dokumenty w języku polskim. Wszystkie złożone dokumenty tłumaczone są przez tłumacza przysięgłego na zlecenie Sądu Okręgowego, a koszty tego tłumaczenia pokrywa Skarb Państwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady możliwe jest złożenie wniosku o poszukiwanie dłużnika, jeżeli nie znane jest jego miejsce zamieszkania. Wówczas należy przedłożyć dokumenty tj. 1. podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego; 2.wniosek o poszukiwanie dłużnika (formularz nr. V do rozporządzenia); 3.kopia wyroku zasądzającego alimenty z klauzulą prawomocności; 4.zestawienie zaległości; 5.wyciąg z orzeczenia (formularz załącznik I lub II do rozporządzenia) - wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela. Wymagane formularze można pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości bądź Sądów Okręgowych.

Kwestie egzekwowania alimentów od osoby zamieszkałej za granicą są niestety zbyt obszerne aby rozważać je na łamach gazety, niemniej wskazać trzeba, iż Sądy Okręgowe i Rejonowe udzielają informacji, jakie wynikają z umów międzynarodowych dot. egzekucji alimentów a także udzielają wskazówek odnośnie przygotowania wniosku. Obowiązek ten wynika z §55 rozporządzenia MS z dnia 28.01.2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych. Na terenie UE niezbędnych informacji można uzyskać telefonicznie od punktu kontaktowego EuropeDirect (również w j. polskim) pod nr tel. 0080067891011 (bezpłatnie).

Odsetki za zwłokę w zapłacie alimentów nalicza każdorazowo uprawniony licząc od dnia następnego po dniu, w którym alimenty winny zostać zapłacone do przedednia otrzymania zapłaty. Warto skorzystać z jednego z wielu dostępnych w sieci kalkulatorów odsetkowych. Pamiętać jednak należy, iż zarówno odsetki, jak i alimenty przedawniają się z upływem 3 lat od dnia wymagalności.

Dodać trzeba, iż strona niemiecka nie egzekwuje odsetek, zatem wyliczenie zaległości alimentacyjnych nie może ich uwzględniać.

Jeżeli wyżej wymieniony sposób dochodzenia należności okaże się bezskuteczny, możliwe jest złożenie wniosku do gminy o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wskazując przy tym jednocześnie bezskuteczność wcześniej podjętych działań egzekucyjnych.