• zagadnienia dotyczące własności i współwłasności,
 • służebność, zastaw, posiadanie
 • eksmisje,
 • windykacja należności
  • wezwania do zapłaty,
  • postępowanie upominawcze i nakazowe,
  • elektroniczne postepowanie upominawcze (e-sąd)
  • sprzeciwy od nakazów zapłaty,
  • zarzuty od nakazów zapłaty,
  • sprzeciwy od wyroków zaocznych,
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
  • postępowanie przeciwegzekucyjne,
  • antywidykacja
 • opiniowanie i sporządzanie umów nazwanych oraz nienazwanych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • ochrona praw konsumentów (klauzule niedozwolone),
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • Odszkodowania:
  • odszkodowania komunikacyjne,
  • odszkodowanie za wypadek w pracy,
  • odszkodowania za błędy medyczne,
  • postępowanie likwidacyjne szkody,
  • sporządzanie pism procesowych
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe,
 • unieważnienie testamentu,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • zachowek, polecenie, zapis,
 • prowadzenie i rozwiązanie sporów pracowniczych zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy,
 • sporządzanie umowy o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń oraz kontraktów menadżerskich,
 • pomoc prawna w zakresie mobbingu,
 • reprezentowanie w sprawach przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa,
 • rozwód bez orzeczenia o winie i z orzeczeniem winy,
 • separacja,
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych dla byłego małżonka i dla dzieci,
 • kontakty z dziećmi, wydanie dziecka,
 • pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku,
 • przymusowa realizacja obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • zakładanie i rejestrowanie spółek prawa handlowego,
 • reprezentowanie przed sądem rejestrowym,
 • przeprowadzenie likwidacji spółek prawa handlowego,
 • reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.
 • przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych,
 • asysta podczas walnych zgromadzeń, organów nadzorczych, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • tworzenie umów, statutów i regulaminów,
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • reprezentacja członków zarządów w procesach o pociągnięcie ich do odpowiedzialności z tytułu pełnionych funkcji (art. 299 ksh),
 • obsługę procesu przekształcenia, podziału lub łączenia spółek prawa handlowego,
 • zawieranie umów na odległość,
 • ochrona danych osobowych,
 • świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • pomoc w dostosowaniu wymogów informatycznych i dobraniu odpowiednich rozwiązań,
 • sporządzanie regulaminów sklepów, aptek, kantorów internetowych, a także regulaminów wszelkiego rodzaju konkursów i loterii internetowych,
 • czyny nieuczciwej konkurencji,
 • ochrona praw konsumenta.
 • sporządzanie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 • sporządzanie wzorów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnionych,
 • sporządzanie wniosków dotyczących rejestracji zbiorów danych,
 • sporządzanie wniosków dotyczących powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów pod kątem zabezpieczenia danych osobowych,
 • przygotowanie umów powierzania danych osobowych,
 • pomoc i doradztwo prawne w zorganizowaniu podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych oraz dostosowaniu procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie ochrony danych osobowych,
 • reprezentowanie przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 • badanie zgodności umów z prawem konkurencji,
 • doradztwo w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
 • wsparcie przedsiębiorców w przeciwdziałaniu naruszeniom zasad konkurencji,
 • umowy deweloperskie,
 • klauzule niedozwolone,
 • prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

W celu lepszego zarządzania przedsiębiorstwa oraz jego wizerunku, tworzymy kompleksowe rozwiązania polegające na zgodności działań z prawem wszystkich działów firmy (zarówno pomiędzy poszczególnymi działami, jak i w kontaktach z kontrahentami).

 • reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej (w tym m.in. Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Urzędem Skarbowym, WSA, NSA);
 • doradztwo prawne w zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi.
 • dochodzenie roszczeń i odszkodowań z tytułu błędów w sztuce budowlanej,
 • sporządzamy umowy o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, umowy z podwykonawcami, umowy deweloperskie,
 • dochodzenie kar umownych i odszkodowań z tytułu opóźnień w oddaniu nieruchomości,
 • dochodzenie roszczeń związanych z wadami oddanej nieruchomości,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie Prawa budowlanego,
 • mediacje i reprezentacja w sporach budowlanych,
 • reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym