19/08/2016

W jakiej formie można sporządzić oświadczenie zwalniające rodziców od odpowiedzialności finansowo-materialnej za czyny 38 letniego syna wymeldowanego z pobytu stałego, nie pracującego, na utrzymaniu rodziców?

Warto zwrócić uwagę, iż tak jak wskazywałam Państwu w zeszłym roku, na łamach Gazety Kołobrzeskiej z dnia 03 lipca 2015 r., co do zasady rodzice nie są odpowiedzialni za zobowiązania dorosłego dziecka. Państwa syn jest osobą samodzielną, pełnoletnią i sam winien odpowiadać za dokonane przedsięwzięcia (zarówno te finansowe, jak i poczynione ewentualne szkody na mieniu czy osobie drugiego człowieka). Tak też wskazują bezpośrednio przepisy prawa. Jeżeli zatem nie jesteście Państwo gwarantami/żyrantami zaciągniętych przez syna kredytów, nie macie obowiązku ich spłaty. Niepokojący jest jednak w Państwa pytaniu fakt, iż syn pozostaje na Państwa utrzymaniu. Pytanie nie jest dostatecznie sprecyzowane, ale nawiązując do mojej ubiegłorocznej odpowiedzi, chciałam zaznaczyć, że przed jakąkolwiek egzekucją komorniczą można się uchronić jeżeli syn z Państwem nie zamieszkuje. W odmiennym stanie rzeczy, jeżeli pomimo wymeldowania syna z pobytu stałego, jest on zameldowany u Państwa tymczasowo albo z Państwem mieszka bez meldunku, wizyty Komorników są nieuniknione. W takim przypadku możliwe jest aby Komornik a konto długów syna zajął Państwa mienie ruchome- np. sprzęt AGD RTV. W celu zapobieżenia zaborowi Państwa mienia należałoby wykazać dokumentem (fakturą, umową kupna), że akurat dany, zajęty przez Komornika, przedmiot należy do Państwa, a nie stanowi własności syna. W innym przypadku, przy wspólnym zamieszkiwaniu, Komornik Sądowy nie ma możliwości sprawdzenia czy rzeczywiście dana rzecz stanowi Państwa własność. Jedynym zatem wyjściem z sytuacji jest udowodnienie do kogo dany przedmiot należy, a w braku porozumienia z Komornikiem- wytoczenie tzw. powództwa przeciwegzekucyjnego.

Rodzice mogą być odpowiedzialni za długi syna także w przypadku gdy syn wyprowadził zebrany przez siebie majątek, np. darując Państwu mienie znacznej wartości. Zaznaczyć należy, że w takim przypadku odpowiedzialność jest do wysokości wartości przysporzonej rzeczy. W takiej sytuacji wierzyciele mają prawo skorzystać z przysługującej im tzw. skargi pauliańskiej (rodzaj pozwu, który pozwala wierzycielom prowadzić egzekucje z majątku osoby obdarowanej).

Odpowiadając wprost na zadane przez Państwa pytanie- nie wiem w jakich dokładnie okolicznościach Państwo się znajdujecie oraz w jakim celu miałoby służyć oświadczenie o podanej treści, niemniej wskazać muszę, iż żadne oświadczenie ani w formie komunikatu ani aktu notarialnego nie będzie skutkowało przed ewentualną egzekucją komorniczą jeżeli: 1. Państwa Syn pomimo wymeldowania nadal z Państwem mieszka, 2. zaciągane przez syna zobowiązania były przez Państwo zabezpieczane. W innych przypadkach, jak już wskazałam powyżej, jesteście Państwo chronieni przed wierzycielami syna z mocy samego prawa i nie macie obowiązku spłacać zobowiązań pełnoletniego dziecka.

Oczywiście macie Państwo prawo i możliwość spisać takie oświadczenie w formie aktu notarialnego czy też z podpisem notarialnie poświadczonym, niemniej nie ma żadnego rejestru, w którym zostałoby ono wpisane, a w konsekwencji abyście Państwo uniknęli niespodziewanych wizyt wierzycieli syna i działających w ich imieniu Komorników.

Złożenie zatem notarialnego oświadczenia o braku odpowiedzialności za długi syna będzie miało taką samą moc, jak zwykłe oświadczenie spisane i podpisane przez Państwo na kartce papieru.

Odnośnie dostępnych oficjalnych rejestrów aktów notarialnych propagowanych przez Krajową Radę Notarialną, istnieją dwa rejestry: Aktów Poświadczenia Dziedziczenia oraz Notarialny Rejestr Testamentów.