07/10/2016

Otrzymuje zasiłek rodzinny na dziecko, który jest przesyłany na konto bankowe z Niemiec. Ostatnio świadczenie to zostało zajęte przez komornika. Czy świadczenie to podlega zajęciu?

Kodeks postępowania cywilnego zawiera enumeratywnie wyliczone świadczenia, prawa i wierzytelności niepodlegające egzekucji, jak również katalog co do których postępowanie to winno zostać ograniczone. Treść art. 833 k.p.c. pozwala stwierdzić, że ochronie przed egzekucją podlegają te świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania, i w zakresie, jaki z założenia ma zapewniać dłużnikowi minimum egzystencji. Zgodnie z treścią art. 833§ 6 k.p.c. „Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze.”

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zajęcie wpływającego na konto bankowe zasiłku rodzinnego jest niezgodne z obowiązującym prawem. Zajęcie natomiast samego rachunku bankowego i środków na nim ulokowanych jest już jak najbardziej prawidłowe. Proszę zauważyć, iż formalnie Komornik nie zajął Pani zasiłku rodzinnego- nie skierował zajęcia do właściwej instytucji, jedynie zajęcie i zakaz rozporządzania środkami zgromadzonymi koncie.

Przytaczając treść art. 890§11k.p.c. „Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6, oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.”

Zgodnie z obowiązującym prawem przekazując komornikowi zajętą kwotę, bank samodzielnie winien ustalić jaka część środków na rachunku nie podlega przekazaniu uwzględniając, że m.in. zajęcie nie obejmuje kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 k.p.c. oraz świadczeń i dodatków. Być może zajęcie należnego Pani zasiłku rodzinnego wynika z faktu, iż przelewającym tą kwotę jest niemiecka instytucja, a co za tym adnotacja tytułem czego dokonywany jest ten przelew jest w języku obcym!?

Wobec zajęcia rachunku bankowego oraz środków pieniężnych będących zasiłkiem rodzinnym, w mojej ocenie, powinna Pani złożyć komornikowi wniosek o zwolnienie tej należności spod egzekucji wskazując zasadność swojego żądania, podpierając się stosownymi dokumentami. Komornik powinien udzielić Pani pozwolenia na wypłatę środków odpowiadających wartości przysługującego zasiłku rodzinnego. Jeżeli wniosek zostanie bez rozpoznania bądź komornik nie przychyli się do niego- pozostaje złożenie skargi na czynności komornika.

Dodać muszę, iż przepisy jednoznacznie wskazują zakres czasowy, w jakim owa skarga może zostać złożona- 7 dni od daty zawiadomienia Pani o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia od daty dowiedzenia się o niej, a w przypadku zaniechania od daty, w której czynność powinna być dokonana. Jeżeli skarga wniesiona będzie po terminie, zostanie odrzucona.